Skip links

Vanliga frågor

No Worries har försäkringar som lämnar ersättning om du förlorar jobbet eller av hälsoskäl blir sjukskriven en längre tid. Försäkringen fungerar som ett komplement till de grundläggande ersättningar du får från t.ex. a-kassa, inkomstförsäkring och Försäkringskassan.

För att teckna några av våra försäkringar behöver du uppfylla följande villkor:

  • Du ska ha fyllt 18 år men inte 64 år.
  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
  • Du är fullt arbetsför.
  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Vid permittering måste du ha en arbetstid om minst 17 timmar per vecka. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 180 dagar före det att du får information om varsel eller uppsägning.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 180 dagar före det att du får information om varsel eller uppsägning. Vid sjukdom gäller att du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir sjuk. För både hel sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan din ersättning börja betalas ut om du oavbruten varit arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös under minst 30 dagar. Ersättning betalas då ut retroaktivt från dag 15 av din arbetsoförmåga dom eller arbetslöshet för varje dag du är arbetsoförmögen eller ofrivillig arbetslös.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Du ska ha varit tillsvidareanställd i minst 6 månader (med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka) vid tecknandet av försäkringen. Efter tecknandet kan du byta anställningsform – men om du har en tidsbegränsad anställning vid tiden för arbetslösheten får du ersättning fram till den dagen anställningen skulle tagit slut. Om du är provanställd vid tiden för arbetslösheten får du ersättning så länge provanställningen skulle ha pågått.

Förutsatt att du har varit ofrivilligt arbetslös under 30 dagar (karenstid) lämnas ersättning från den 15:e dagen av din arbetslöshet. Ersättningen är för varje dag som du är ofrivilligt arbetslös 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 13 000 kr per månad, även om du har fler försäkringar hos oss. För varje sammanhängande period av ofrivillig arbetslöshet betalas ersättning under maximalt tolv månader. För att få ersättning ska du månatligen skicka in utbetalningskvitton från din A-kassa. Om du ej är medlem i någon A-kassa ska du skicka in påskrivet intyg från Arbetsförmedlingen varje månad.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Förutsatt att du omfattats av försäkringen i minst 30 dagar (kvalificeringstid) har du rätt till ersättning om du drabbas av hel arbetsoförmåga eller vid vård av nära anhörig.

Förutsatt att du har varit arbetsoförmögen under 30 dagar (karenstid) lämnas ersättning från den 15:e dagen av din arbetsoförmåga. Ersättningen är för varje dag som du är arbetsoförmögen 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 10 000 kr per månad, även om du har fler försäkringar hos oss. Du måste under sjukperioden stå under fortlöpande läkartillsyn och iaktta läkarens föreskrifter och anvisninga. För varje sammanhängande period av hel arbetsoförmåga betalas ersättning under maximalt tolv månader.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren

Maiden General Försäkrings AB, Stockholm Sverige, org.nr.: 516403-1003 är försäkringsgivaren för denna försäkring. No Worries NWISW Group AB 559169-8484 är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Maiden General Försäkrings.

Vid uppsägning så skriv till oss på info@noworriesinsurance.se – och glöm inte att berätta från och med vilket datum du vill säga upp din försäkring.

Har du ångrat dig?
Efter att du har erhållit försäkringsbeskedet har du rätt att ångra din anslutning till försäkringen inom 30 dagar. Du måste i så fall underrätta No Worries eller försäkringsgivaren om detta inom trettiodagarsperioden. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie och har du betalat premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt. Om du nyttjar ångerrätten innebär det att du aldrig har haft något försäkringsskydd

Vi har ingen bindningstid på våra försäkringar. Du kan säga upp din försäkring när du vill.

Särskilda undantag:
Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på
• psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion,
• graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet
• konsekvenser av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurgi,
• Försäkringsersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning om symptomen fanns inom tolv månader innan försäkringen började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har blivit giltig (symptomklausul). Det gäller även vid vård av nära anhörig. Om du eller din nära anhörig har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

Ofrivillig arbetslöshet
Du får inte ersättning för deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av att en provanställning, en allmän visstidsanställning, ett vikariat, ett säsongsarbete eller en annan tidsbegränsad anställning upphör. Ersättning betalas inte heller ut vid arbetslöshet på grund av avsked eller uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet på grund av egen uppsägning.